Ο Λόγος.

detail from the Pala dei Linaioli by Fra Angelico in Florence, Italy.

Kαθώς διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για τον “πύρινο λόγο” του αποστόλου Πέτρου και την συμβολική εικόνα-υπόσχεση, την πύρινη γλώσσα πάνω από τα κεφάλια των μαθητών :

 Πράξεις των Αποστόλων β:2:

Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών.

 

… αναγνωρίζουμε τον ίδιο “αέρα” να πνέει στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης :

Ιερεμίας ε:20-31:

Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ, και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα, λέγοντες,

 Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε, οίτινες οφθαλμούς έχετε, και δεν βλέπετε,ώτα έχετε, και δεν ακούετε,

εμέ δεν φοβείσθε; λέγει Κύριος, δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, όστις έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβή αυτό, και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει, και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβή αυτό;

Αλλ’ ούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή, απεστάτησαν και απήλθον.

Και δεν είπον εν τη καρδία αυτών, Ας φοβηθώμεν τώρα Κύριον τον Θεόν ημών, όστις δίδει βροχήν πρώιμον και όψιμον εν τω καιρώ αυτής, φυλάττει δι’ ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού.

 Αι ανομίαι σας απέστρεψαν ταύτα, και αι αμαρτίαι σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας.

 Διότι ευρέθησαν εν τω λαώ μου ασεβείς, έστησαν ενέδραν, καθώς ο στήνων βρόχια, θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους.

Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως οι οίκοι αυτών είναι πλήρεις δόλου, δια τούτο εμεγαλύνθησαν, και επλούτισαν.

 Επαχύνθησαν, αποστίλβουσιν, υπερέβησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών, δεν κρίνουσι την κρίσιν, την κρίσιν του ορφανού, και ευημερούσι, και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι.

Δεν θέλω κάμει δια ταύτα επίσκεψιν; λέγει Κύριος, η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθή εναντίον έθνους τοιούτου;

 Έκπληξις και φρίκη έγειναν εν τη γη.

 Οι προφήται προφητεύουσι ψευδώς, και οι ιερείς δεσπόζουσι δια μέσου αυτών, και ο λαός μου αγαπά ούτω, και τι θέλετε κάμει εις το μετά ταύτα;

Leave A Comment