Δημοψήφισμα.

Τίτλος γραφιστικού: Beit Aramaic Puzzle: Alap Beit του Ασσύριου Sharokin Betgevargiz©  Πηγή http://assyrianposterdesigns.blogspot.gr/ Αφορά τον πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς του Ασσυριακού έθνους, την γλώσσα τους, την Γενοκτονία τους και την επιστροφή τους στην Ιστορία.

Beit Aramaic Puzzle: Alap Beit του Ασσύριου Sharokin Betgevargiz© Αφορά τον πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς του Ασσυριακού έθνους, την γλώσσα τους, την Γενοκτονία που υπέστησαν και την επιστροφή τους στην Ιστορία.

Λίγες γραμμές να αφιερώσουμε για την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας και που θα συνεχιστεί και μετά το δημοψήφισμα, ανεξάρτητα του αποτελέσματος.

Το να υποστηριχθεί από τη στήλη μας η μία ή άλλη πλευρά του δημοψηφίσματος θα ήταν μάλλον άστοχο για δύο λόγους, αφ’ενός διότι ο σοβαρός κίνδυνος για όλους προκύπτει ότι είναι η πόλωση που εκβάλλει-εκφορτίζει την αγωνία για το πρόβλημα του τόπου. Αφ’εταίρου διότι ο κάθε ένας έχει την δική του εικόνα και πολιτική ψήφο και μάλιστα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την έχει εκφράσει ήδη στα μέσα δικτύωσης τροφοδοτώντας την πόλωση άθελά του (θέλω να πιστεύω).

Και οι δύο σίγουρα απόψεις στην ελληνική κοινωνία προκύπτουν από τον φόβο για το αύριο και χωρίς αμφιβολία ο καθένας βλέπει στην άποψή του το μη χειρότερο, ενώ βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν και συμπολίτες μας που κινούνται με βάση την κομματική ή όποια ιδεολογική τους ταύτιση.

Συμπληρώνοντας νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούσαμε πως οι δύσκολες αυτές ώρες που ζούμε είναι οι ώρες που ο δανειστής έρχεται και ζητάει τα δανεικά του ενώ ο δανειζόμενος για τον χ,ψ λόγο απλά δεν έχει να πληρώσει…

Και ενώ δεν φοβόμαστε να εκφέρουμε άλλη μια γνώμη, πολύ πιο ενδιαφέρον βρήκαμε το να παραθέσουμε τρεις περιπτώσεις συνθηκών δανεισμού από την Παλαιά Διαθήκη και να δούμε τις σχέσεις που διέπουν τα δύο μέρη. Αξίζει να παρατηρήσουμε το πως προσεγγίζει ο Μωσαϊκός νόμος τις σχέσεις αυτές και να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο στην Π.Διαθήκη αλλά και τον Μωσαϊκό νόμο που συνήθως απορρίπτεται ως ένα αιμοσταγές ανάγνωσμα.

Ιεζεκιήλ κεφ.18: στίχοι 5-9:
5 ὁ δὲ ἄνθρωπος, ὃς ἔσται δίκαιος, ὁ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην, 6 ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐ μὴ ἐπάρῃ πρὸς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνῃ καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν οὐ προσεγγιεῖ 7 καὶ ἄνθρωπον οὐ μὴ καταδυναστεύσῃ, ἐνεχυρασμὸν ὀφείλοντος ἀποδώσει καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἁρπᾶται, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι δώσει καὶ γυμνὸν περιβαλεῖ 8 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόκῳ οὐ δώσει καὶ πλεονασμὸν οὐ λήμψεται καὶ ἐξ ἀδικίας ἀποστρέψει τὴν χεῖρα αὐτοῦ, κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ 9 καὶ τοῖς προστάγμασίν μου πεπόρευται καὶ τὰ δικαιώματά μου πεφύλακται τοῦ ποιῆσαι αὐτά, δίκαιος οὗτός ἐστιν, ζωῇ ζήσεται, λέγει κύριος.

Ο δίκαιος λοιπόν σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ δεν καταδυναστεύει, επιστρέφει το ενέχυρο που έχει πάρει, δεν “αρπάζει”, ελεεί αυτόν που πεινάει και δεν δανείζει με τόκο.

Έξοδος κεφ.22: στίχοι 25-26:
25 ἐὰν δὲ ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀποδώσεις αὐτῷ· 26 ἔστιν γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτοῦ, μόνον τοῦτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ· ἐν τίνι κοιμηθήσεται; ἐὰν οὖν καταβοήσῃ πρός με, εἰσακούσομαι αὐτοῦ· ἐλεήμων γάρ εἰμι.

Στην Έξοδο όπως φαίνεται παραπάνω ο Μωσαϊκός νόμος υπαγορεύει ότι σε περίπτωση ενεχύρου των ρούχων του δανειζόμενου, ο δανειστής οφείλει να το επιστρέφει το βράδι της ίδιας μέρας και μάλιστα προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εισακούσει τις κραυγές του πένητα-δανειζόμενου. Ο Γιαχβέ αποκαλύπτει μάλιστα κάτι βαθύτερο του χαρακτήρα του για να υπογραμμίσει τις ρήτρες αυτές: Ἐλεήμων εἰμι”.

Δευτερονόμιον κεφ.24: στίχοι 10-13:
10 Ἐὰν ὀφείλημα ᾖ ἐν τῷ πλησίον σου, ὀφείλημα ὁτιοῦν, οὐκ εἰσελεύσῃ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐνεχυράσαι τὸ ἐνέχυρον· 11 ἔξω στήσῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος, οὗ τὸ δάνειόν σού ἐστιν ἐν αὐτῷ, ἐξοίσει σοι τὸ ἐνέχυρον ἔξω. 12 ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος πένηται, οὐ κοιμηθήσῃ ἐν τῷ ἐνεχύρῳ αὐτοῦ· 13 ἀποδόσει ἀποδώσεις τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ περὶ δυσμὰς ἡλίου, καὶ κοιμηθήσεται ἐν τῷ ἱματίῳ αὐτοῦ καὶ εὐλογήσει σε, καὶ ἔσται σοι ἐλεημοσύνη ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.

Στο βιβλίο του Δευτερονομίου υπαγορεύονται σημαντικές λεπτομέρειες ακόμα και για το πως θα γίνει η παράδοση του ενεχύρου. Έτσι ο δανειστής όπως φαίνεται παραπάνω απαγορεύεται να εισέλθει στο σπίτι του δανειζόμενου αλλά ο δανειζόμενος θα πρέπει να του φέρει το ενέχυρο έξω. Δεν δημιουργείται στον δανειστή η λάθος νοοτροπία για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του δανειζόμενου, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Μωσαϊκός νόμος σέβεται και κατοχυρώνει την οικογενειακή εστία και αξιοπρέπεια. Αναφέρεται ξανά ότι σε περίπτωση που το ενέχυρο είναι ρουχισμός θα πρέπει να επιστρέφεται στο τέλος της μέρας.

Τα παραπάνω εδάφια είναι βέβαια ένα μικρό δείγμα πάμπολων αναφορών στην Πεντάτευχο και αλλού στην Παλαιά Διαθήκη που σίγουρα αξίζουν μία ανάγνωση και έχουν σχέση με την επικαιρότητα (με κάποιες ακόμα αναφορές στο Δευτερονόμιον 15:7-8, Λευιτικόν 15:7,8, Νεεμίας 5:1-14).

Κρατήσαμε για το τέλος και ένα από τα πολύ αγαπημένα αναγνώσματά μας στον προφήτη Ησαΐα με το οποίο και θα κλείσουμε. Το παραθέτουμε εδώ σε μετάφραση καθώς όσο πιο άμεσα κατανοητό τόσο και πιο τερπνό το ανάγνωσμα μας:

Ησαΐας κεφ.58 στίχοι 5-14:
5 Τοιαύτη εἶναι ἡ νηστεία, τὴν ὁποίαν ἐγὼ ἐξέλεξα; νὰ ταλαιπωρῇ ὁ ἄνθρωπος τὴν ψυχὴν αὑτοῦ μίαν ἡμέραν; νὰ κλίνῃ τὴν κεφαλὴν αὑτοῦ ὡς σπάρτον καὶ νὰ ὑποστρόνῃ σάκκον καὶ στάκτην εἰς ἑαυτόν; νηστείαν θέλεις ὀνομάσει τοῦτο καὶ ἡμέραν δεκτὴν εἰς τὸν Κύριον;
6 ῾Η νηστεία τὴν ὁποίαν ἐγὼ ἐξέλεξα, δὲν εἶναι αὕτη; τὸ νὰ λύῃς τοὺς δεσμοὺς τῆς κακίας, τὸ νὰ διαλύῃς τὰ βαρέα φορτία καὶ τὸ νὰ ἀφίνῃς ἐλευθέρους τοὺς καταδεδυναστευμένους καὶ τὸ νὰ συντρίβῃς πάντα ζυγόν;
7 Δὲν εἶναι τὸ νὰ διαμοιράζῃς τὸν ἄρτον σου εἰς τὸν πεινῶντα καὶ νὰ εἰσάγῃς εἰς τὴν οἰκίαν σου τοὺς ἀστέγους πτωχούς; ὅταν βλέπῃς τὸν γυμνόν, νὰ ἐνδύῃς αὐτόν, καὶ νὰ μὴ κρύπτῃς σεαυτὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς σου;
8 § Τότε τὸ φῶς σου θέλει ἐκλάμψει ὡς ἡ αὐγὴ καὶ ἡ ὑγιεία σου ταχέως θέλει βλαστήσει· καὶ ἡ δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεσθαι ἔμπροσθέν σου· ἡ δόξα τοῦ Κυρίου θέλει εἶσθαι ἡ ὀπισθοφυλακὴ σου.
9 Τότε θέλεις κράζει καὶ ὁ Κύριος θέλει ἀποκρίνεσθαι· θέλεις φωνάζει καὶ ἐκεῖνος θέλει λέγει, ᾽Ιδού, ἐγώ. ᾽Εὰν ἐκβάλῃς ἐκ μέσου σου τὸν ζυγόν, τὴν ἀνάτασιν τοῦ δακτύλου καὶ τοὺς ματαίους λόγους·
10 καὶ ἀνοίγῃς τὴν ψυχὴν σου πρὸς τὸν πεινῶντα καὶ εὐχαριστῇς τὴν τεθλιμμένην ψυχήν· τότε τὸ φῶς σου θέλει ἀνατέλλει ἐν τῷ σκότει καὶ τὸ σκότος σου θέλει εἶσθαι ὡς μεσημβρίᾳ.
11 Καὶ ὁ Κύριος θέλει σὲ ὁδηγεῖ πάντοτε καὶ χορταίνει τὴν ψυχὴν σου ἐν ἀνομβρίαις καὶ παχύνει τὰ ὀστᾶ σου· καὶ θέλεις εἶσθαι ὡς κῆπος ποτιζόμενος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος, τῆς ὁποίας τὰ ὕδατα δὲν ἐκλείπουσι.
12 Καὶ οἱ ἀπὸ σοῦ θέλουσιν οἰκοδομήσει τὰς παλαιὰς ἐρημώσεις· θέλεις ἀνεγείρει τὰ θεμέλια πολλῶν γενεῶν· καὶ θέλεις ὀνομασθῆ, ῾Ο ἐπιδιορθωτὴς τῶν χαλασμάτων, ῾Ο ἀνορθωτὴς τῶν ὁδῶν διὰ τὸν κατοικισμόν.
13 § ᾽Εὰν ἀποστρέψῃς τὸν πόδα σου ἀπὸ τοῦ σαββάτου, ἀπὸ τοῦ νὰ κάμνῃς τὰ θελήματά σου ἐν τῇ ἁγίᾳ μου ἡμέρα, καὶ ὀνομάζῃς τὸ σάββατον τρυφήν, ἁγίαν ἡμέραν τοῦ Κυρίου, ἔντιμον, καὶ τιμᾷς αὐτό, μὴ ἀκολουθῶν τὰς ὁδοὺς σου μηδὲ εὑρίσκων ἐν αὐτῷ τὸ θέλημά σου μηδὲ λαλῶν τοὺς λόγους σου,
14 τότε θέλεις ἐντρυφᾶ ἐν Κυρίῳ· καὶ ἐγὼ θέλω σὲ ἱππεύσει ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους τῆς γῆς καὶ σὲ θρέψει μὲ τὴν κληρονομίαν τοῦ πατρὸς σου ᾽Ιακώβ· διότι τὸ στόμα τον Κυρίου ἐλάλησε.

Αγαπητοί φίλοι, στον τόπο μας όπως φαίνεται έρχεται ένα ζοφερό μέλλον -ανεξαρτήτως του δημοψηφίσματος- που είναι όμως μια μοναδική τελευταία ευκαιρία για όσους αγαπούν τον τόπο, να αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση πλέον την αγάπη τους για αυτόν, για τον συνάνθρωπο, τον συμπολίτη τους, για τον λαό μας. Για τους δε χριστιανούς φίλους είναι εξίσου μοναδική η ευκαιρία να κηρύξουν την αγάπη για τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο σε καθημερινή βάση όπως αναφέρουν τα Ευαγγέλια και κήρυξε ο Διδάσκαλος. Την τελευταία αυτή ευκαιρία ας μην την χάσουμε.

Leave A Comment